ارسال پیام

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس

  • اصفهان / دانشگاه اصفهان / مرکز رشد و کارآفرینی / واحد 124 ( کد پستی : 8174673441 )
  • 03127932523
  • 03136276652
  • infochakad@gmail.com